Aceffsa
Aceffsa
Recursos Humans

català | castellanoRecursos Humans

Si desitja formar part del nostre equip humà, o li agradaria entrar a la nostra base de dades per tal que li busquem les ofertes més adequades per a vostè, ompli el formulari i enviïns el seu currículum vitae. 
 
 
 
 
 
 

  
* Camps obligatorisAdvertència Legal per a CV rebuts


En compliment del Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades, en endavant RGPD), l’informem que les dades que ens facilitarà mitjançant l’enviament del seu CV passaran a formar part d’un fitxer del qual és responsable ACEFFSA per a la selecció de candidats per a possibles nous llocs de treball en l’organització.

Així mateix, mitjançant aquesta clàusula del contracte vostè dóna el consentiment perquè les seves dades personals puguin ser cedides a altres empreses per a les mateixes finalitats que les esmentades anteriorment.

Igualment, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a ACEFFSA. Per la seva comoditat, ofereix la possibilitat d’exercir els drets esmentats mitjançant l’adreça de correu electrònic.