Aceffsa
Aceffsa
 

català | castellanoAvís Legal

L’USUARI que accedeix i fa servir aquesta pàgina WEB coneix i accepta les condicions generals aquí redactades, i
les modificacions que es produeixin, devent accedir periòdicament a aquestes per al seu coneixement.
La pàgina WEB compren els textos, gràfics, imatges, vídeos, so, dibuixos, fotografies i software inclosos en la
mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

PRIMERA.- TITULAR DE LA WEB

A.C.E.F.F, S.A. amb CIF.: A58206228, amb domicili social a l’avinguda Francesc Macià, cantonada carrer Amadeu
Paltor, 26, Codi Postal 08640 d’Olesa de Montserrat (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
al Tom 25347, Foli 116, Fulla B-35178, i podent contactar amb A.C.E.F.F., S.A. per telèfon:+34 93 7781644 o e-mail:
info@aceffsa.es

SEGONA.- OBJECTE DE LA WEB

A.C.E.F.F., S.A. posa a disposició del públic (des d’ara USUARI), que accedeixi al domini, www.aceffsa.es
(des d’ara WEB), informació i dades (des d’ara CONTINGUT), mitjançant una WEB de caràcter informativa. Els
CONTINGUTS de la WEB són proporcionats i creats per A.C.E.F.F., S.A.

TERCERA.- ACCES A LA WEB

L’accés i ús de la WEB pels USUARIS és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre.
L’accés i ús d’USUARI a aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat del accés per part
d’A.C.E.F.F., S.A., que podrà modificar les condicions d’accés o suspendre l’accés a la WEB, o part de la WEB, sense
previ avis, no responsabilitzant-se A.C.E.F.F., S.A., de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la
modificació de l’accés i la suspensió de la WEB.

El hardware i software necessaris per accedir a la WEB seran per compte dels USUARIS. A.C.E.F.F., S.A. no serà
responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquests, ni dels drets d’ús o llicències requerides per a
la seva utilització.

Tampoc serà responsable A.C.E.F.F., S.A. de cap anomalia, mal funcionament, deterioració, esborrat de dades o
software que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, como conseqüència directa o indirecta de l’accés
o intent d’accés a la WEB.

El servei prestat per A.C.E.F.F., S.A. mitjançant la seva WEB és per temps indefinit, sense perjudici de poder-se
suspendre o cancel·lar-se aquesta sense previ avis.

QUARTA.- CONTINGUTS DE LA WEB

Els idiomes utilitzats per A.C.E.F.F., S.A. en la WEB seràn el català i el castellà, sense perjudici de l’utilització
d’altres llengües, nacionals o autonòmiques. A.C.E.F.F., S.A. no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment
de l’idioma de la WEB per l’USUARI, ni de les conseqüències.

Els CONTINGUTS de la WEB tenen com finalitat informar i donar a conèixer els serveis creats per A.C.E.F.F., S.A.
i tenen un caràcter general i orientatiu no essent vinculants per A.C.E.F.F., S.A.

A.C.E.F.F., S.A. podrà modificar els CONTINGUTS sense previ avis, així com suprimir i canviar aquests dintre de la
WEB, com la forma en que s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilizant-se de
les conseqüències que els mateixos poden ocasionar als USUARIS.

Són propietat d’A.C.E.F.F., S.A., tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la WEB, així com dels
CONTINGUTS que alberga. Qualsevol ús de la WEB o dels seus CONTINGUTS haurà de tenir un caràcter
exclusivament particular. Està reservat exclusivament a A.C.E.F.F., S.A., qualsevol altre ús que suposi la còpia,
reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altre acció similar, de tot o part dels
CONTINGUTS de la pàgina WEB, així com d’aquesta mateixa, pel que cap USUARI podrà dur a terme aquestes
accions sense l’autorizació prèvia i per escrit d’A.C.E.F.F., S.A.

Es prohibeix l’ús dels CONTINGUTS de la WEB per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o
de terceres persones sense l’autorització d’A.C.E.F.F., S.A., ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels
serveis o informació que es posen a disposició dels USUARIS, independentment de si l’utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta WEB, seran per
l’apertura de la pàgina WEB completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes
o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra d’A.C.E.F.F., S.A..

A.C.E.F.F., S.A. no es fa responsable de la fiabilitat y rapidesa dels hiperenllaços que s‘incorporen en la WEB per
a l’obertura d’altres. A.C.E.F.F., S.A. no garanteix l’utilitat d’aquestos enllaços, ni es responsabilitza dels CONTINGUTS
o serveis als quals pugui accedir l’USUARI per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

CINQUENA.- USUARIS DE LA WEB

Els USUARI que accedeixen a la WEB d’A.C.E.F.F., S.A. ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen en tot moment a
no accedir a la WEB i als CONTINGUTS de forma contraria a l’establerta i/o amb fins il·lícits, lesius de drets i
llibertats de tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o relentitzar la WEB, en perjudici d’A.C.E.F.F., S.A.
o de tercers USUARIS.

Els USUARIS no faran ús dels CONTINGUTS de la WEB de forma contraria a la Llei, (especialment la Llei de Propietat
Intel·lectual i Industrial) usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran
o manipularan aquests.

A.C.E.F.F., S.A. no disposa en la seva WEB de serveis a disposició dels USUARIS on aquests hagin
d’introduir qualsevol tipus de CONTINGUTS o informació, com pot ser grups de noticies, xats, fòrums o altres de
caràcter similar. No obstant això, A.C.E.F.F., S.A. si disposa en la seva WEB de servei de correu electrònic a
disposició dels USUARIS amb la finalitat de que aquests puguin posar-se en contacte amb A.C.E.F.F., S.A., pel que
aquests es comprometen a utilitzar l’esmentat servei de correu electrònic conforme a la Llei, la moral, les bones
costums i l’ordre públic.

L’accés als CONTINGUTS de la WEB per part de l’USUARI serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir
a A.C.E.F.F., S.A. qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l’accés a la WEB, ja sigui d’àmbit físic,
lògic, moral o personal.

A.C.E.F.F., S.A. podrà responsabilitzar als USUARIS que fent un mal ús de la WEB, causessin danys o perjudicis a
terceres persones , així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar
en la WEB, i deteriorin o puguin deteriorar tant els CONTINGUTS como el bon funcionament d’aquesta, així com
els equips, sistemes i programes dels USUARIS de la WEB.

A.C.E.F.F., S.A. podrà dirigir-se contra els USUARIS sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions
administratives que recaiguin sobre A.C.E.F.F., S.A. i siguin responsabilitat directa o indirecta d’algun USUARI dels
CONTINGUTS o serveis de la WEB.

Tots els USUARIS que coneixin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de
la WEB d’A.C.E.F.F., S.A., modificar o alterar els CONTINGUTS d’aquesta, hauran de comunicar-ho immediatament
a A.C.E.F.F., S.A.